Trends en ontwikkelingen Recreatiewoningmarkt

Met behulp van een aantal bronnen, w.o. informatie van de NVM en onze eigen ruime, dagelijkse praktijkervaring, heeft Vakantiehuiswinkel getracht de algemene recreatiewoningmarkt in Nederland anno 2020 in kaart te brengen.

Stijgende vraag

De vraag naar recreatiewoningen in Nederland is de laatste twee jaar stijgende. Onderzoek geeft aan dat ongeveer 15.000 huishoudens per jaar zeker zijn over de aanschaf van een recreatiewoning. De ervaringen vanuit de branche geven aan dat we per jaar ongeveer een kwart hiervan als kopers op de markt gaan zien. Wij verwachten dus dat de gehele branche ruim 3.500 recreatiewoningen per jaar gaat verkopen.

Voor alle duidelijkheid: een recreatiewoning betreft een tweede woning, voorheen genoemd vakantiehuis, veelal voor recreatie en kan zowel roerend (chalets) als onroerend (steen) zijn (dit heeft gevolgen voor teruggave van de BTW; vraag naar onze informatie hierover). De traditionele ‘caravan-achtige’ woningen verdwijnen. Het chalet wordt veelal gebouwd met onderhoudsarme materialen als canexel en/of betonvezelplaat en toont steeds meer als een volwaardige woning met hypermoderne varianten.

Waarvoor wordt deze gebruikt

De recreatiewoning kan voor eigen gebruik bedoeld zijn, maar ook als investering (verhuur) of een combinatie van beide, al dan niet met een gegarandeerde vorm van rendement (vraag hiervoor naar onze informatie). Naar verwachting gaat de komende jaren voor het eerst de aankoop van recreatiewoningen de aankoop van nieuwbouw overschrijden (3500/1500), zo wijst onderzoek van Bureau Stedelijke Planning uit. De vraag is ongeveer gelijk verdeeld tussen solitaire recreatiewoningen en woningen op vakantieparken en tussen bestaande recreatiewoningen en aankoop van nieuwbouw.

TIP:

Ons advies bij nieuwbouw is vooral te kijken naar voorraadwoningen van organisaties. Deze staan vaak op de mooiste plekken en zijn vaak met veel voordeel te bemachtigen. Vakantiehuiswinkel heeft inzage in verreweg het grootste aanbod van recreatiewoningen.

De meest gevraagde woningtypen zijn de recreatiewoningen tussen de 50 en 75 m2. De vraag naar grotere recreatiewoningen stijgt, maar is nog steeds een nichemarkt. Een derde van de kopers zoekt een woning van € 50.000,- tot € 100.000,-, een kwart in de prijsklasse € 100.000,- tot € 150.000,- en nog eens een kwart kiest voor de prijsklasse € 150.000,- tot € 200.000,-. Het resterende gedeelte is de markt boven de € 200.000,-.

Prijsontwikkeling

Niet alle gebieden in Nederland zullen door de stijgende vraag een positieve prijsontwikkeling ondergaan. Er kunnen grote verschillen in prijsontwikkeling gaan optreden, afhankelijk van de locatie en het soort recreatiewoning. Alertheid en kennis zijn gewenst.

Los van uw persoonlijke smaak/voorkeur is er door recentelijk onderzoek wel degelijk wat te voorspellen over hoe de waarde van uw aangekochte woning zich gaat ontwikkelen. De verwachtingen qua prijsontwikkeling in Nederland zijn heel divers. Gespecialiseerde makelaars kunnen u hierover op basis van onderzoek en ervaring alles vertellen en uw belangrijkste vragen beantwoorden.

Belangrijke vragen

De NVM heeft recentelijk het Bureau Stedelijke Planning opdracht gegeven meer inzicht te verschaffen in recente trends en marktontwikkelingen en in wat potentiële kopers bezighoudt.

Heeft de recreatiewoningen markt ook last gehad van de crisis?

Wij kunnen hierover het volgende melden: de voorraad recreatiewoningen is in de afgelopen tien jaar met meer dan 17.000 (rond 15%) toegenomen, dit is ca. twee keer zo veel als de reguliere woningvoorraad. Sinds 2008 is echter een afname van de jaarlijkse groei van de voorraad zichtbaar.
De markt voor recreatiewoningen heeft -net als de reguliere woningmarkt- zeker ook last gehad van de crisis. Vooral op de Veluwe, in Drenthe en aan de Zuid-Hollandse kust groeide de voorraad sterk. In 2018 kwamen er minder dan 500 bij en was er dus sprake van een afname van de voorraad.
Al voor 2008 waren er al een toename van het aantal te koop staande recreatiewoningen en een gemiddelde daling van de vraagprijs zichtbaar. Dit is mede het gevolg van de stijgende voorraad en de terughoudendheid van kopers. Op dit moment staan er ruim 6000 woningen te koop waarvan Vakantiehuiswinkel er meer dan 4000 in portefeuille heeft, van zowel particulieren als parken, makelaars en projectontwikkelaars. Het is onze doelstelling dit naar ruim 5000 woningen te brengen. Zoeken wordt dan heel gemakkelijk, evenals vergelijking van het aanbod.

Is er al herstel in de markt zichtbaar?

Zoals hierboven beschreven heeft de crisis effect gehad op de verkoop van recreatiewoningen. Het aantal verkopen is tijdens de crisis met 40% afgenomen in vergelijking met de periode daarvoor. In vrijwel alle regio’s neemt de verkoop toe en neemt het aantal dagen te koop af (bron: NVM). Vakantiehuiswinkel ziet een zeer sterke vraag naar woningen met een vorm van rendement. De meeste transacties vinden plaats in de omgeving Veluwe. De provincie Zeeland heeft de hoogste transactiewaarde per verkochte woning en ook de provincie Noord-Holland is sterk in opkomst.

Is het verstandig om op dit moment in een recreatiewoning te investeren?

De totale plancapaciteit tot 2020 omvat circa 8.000 woningen. Een aantal van ongeveer 5.000 daarvan is in uitvoering of komt vrij snel op de markt. Dit betekent dat er naar verwachting rond de 1.000 recreatiewoningen per jaar zullen worden opgeleverd. Gezien de te verwachten verkopen zal er sprake zijn van een fikse daling van de voorraad. Blijft staan dat de oudere recreatiewoningen met minder comfort en op verouderende parken zeer moeilijk te verkopen zijn.
De markt is zich aan het herstellen als wij naar het aantal verkochte woningen kijken in de afgelopen twee jaar. Met ruim 1.100 verkochte woningen in 8 jaar tijd, waarin er het laatste jaar meer dan 110 zijn verkocht via ons platform, is er een sterke toename te bespeuren. Ook landelijk gezien, volgens cijfers van de NVM, is het aantal transacties weer toegenomen en is het aantal te koop staande woningen niet verder opgelopen.

In welke regio is het verstandig aan te kopen?

Net als bij de reguliere woningmarkt is onderscheid te maken in regio’s die het zeer goed en minder goed doen. Tot de eerste categorie behoren de Waddeneilanden, Zeeland, de kust van Noord-Holland en de Friese en Overijsselse meren. De resterende toeristische regio’s behoren tot de tweede categorie. In de Achterhoek, Twente/Salland, Noord-Brabant en de kust van Zuid-Holland was zelfs sprake van een gemiddelde daling van de prijzen in de periode 2000-2017; het prijsniveau is nu stabiel (ook hier zijn uitzonderingen). De regio’s met de grootste prijsstijgingen zijn allen gesitueerd in een waterrijke omgeving (kust en/of meren), maar ook locaties in de nabijheid van steden en unieke concepten waar beleving centraal staat zijn kansrijk. De regio’s met een beperkte stijging of daling worden op het kustgebied van Zuid-Holland na, juist gekenmerkt door het ontbreken van water.

Trends en ontwikkelingen in de jaren vanaf 2010

Een aantal duidelijk te benoemen factoren hebben in de afgelopen 10 jaar bijgedragen aan de toenemende vraag naar recreatiewoningen:

 1.   Groei van de bestedingen en het aantal overnachtingen in de recreatieve sector
 2.   De na-oorlogse generatie zet overwaarde woonhuis om in besteedbaar vermogen
 3.   Professionalisering van de branche
 4.   Daling van de rente tot op de dag van vandaag
 5.   Toename van het besteedbaar inkomen door tweeverdieners
 6.   De wens een plek voor ‘rust’ te creëren buiten alle drukte om

Recente trends en ontwikkelingen

 • Vanaf 2013 en ook duidelijk in 2018 – 2019 is herstel van de markt voor verblijfsrecreatie geconstateerd; de parken die een ‘beleving’ brengen hebben een streepje voor
 • De huurders en kopers stellen steeds hogere kwaliteitseisen aan recreatiewoningen, met name vertaalt zich dit in afwerkingsniveau en voorzieningen
 • Wat betreft de voorzieningen is vooral de nabijheid van winkels voor dagelijkse boodschappen een belangrijk criterium
 • De vraag naar luxe/comfortabele en bijzondere recreatiewoningen met alle bijbehorende voorzieningen stijgt sterk.
 • Naast eigen gebruik wordt de recreatiewoning steeds vaker aangewend als rendementsobject
 • Veel parken met recreatiewoningen zijn aan het verouderen
 • Recreatiewoningen in verouderde parken worden in toenemende mate verhuurd voor tijdelijke huisvesting van buitenlandse arbeidskrachten
 • Banken zijn terughoudend met de financiering van recreatiewoning voor particulieren
 • Gezinnen met een leeftijdsopbouw tussen 20 en 40 jaar vinden de nabijheid van toeristische attracties (45%), dagelijkse voorzieningen (80%) en het strand (80%) belangrijk
 • Personen ouder dan 60 jaar hebben een zeer grote voorkeur voor een bosrijke omgeving
 • Belangrijkste omgevingskenmerken zijn bos, strand en/of open water.
 • De recreatiewoning ligt bij voorkeur op een niet al te grote reisafstand van de hoofdwoning
 • Kansrijke locaties voor de toekomst zijn dan ook bos en/of waterrijke regio’s in de nabijheid van sterk verstedelijkte gebieden
 • De recreatiewoning wordt steeds meer een beleggingsobject, waar ook nog plezier aan beleefd wordt

Conclusie:

Nederland telde in 2018 naar schatting ongeveer 114.000 recreatiewoningen. Deze staan vooral in bosrijke gebieden en de kuststreken. Ongeveer de helft ervan staat in parken. Hoewel er een ruimere vraag wordt verwacht in de komende 5 jaar, omdat de rendementsverwachtingen prima zijn en een steeds groter wordende groep kopers op de markt komt, is alertheid noodzakelijk. Het aanbod is dalend, de prijzen gaan stijgen. Koop niet te duur en weet vooral met welk doel u de woning koopt. Zorg ervoor dat relevante vragen bij elk van deze doelstellingen beantwoord zijn voordat u gaat aankopen.

Tip: Het verbaast ons telkens weer te zien hoe vaak mensen veel van hun spaargeld of zelfs alles inzetten zonder precies te weten wat zij kopen en tegen welke voorwaarden. Wij adviseren u bij dit soort grote uitgaven in uw leven gebruik te maken van de aanwezige kennis en begeleidingskracht van een professional.

Rubriek
Algemeen