Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn vanaf 1-1-2017 van toepassing op alle producten en diensten van Vakantiehuiswinkel.nl

Op elke overeenkomst die tot stand komt tussen Vakantiehuiswinkel.nl en een Gebruiker zoals hieronder gedefinieerd van onze website Vakantiehuiswinkel.nl en alle rechtsbetrekkingen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien.

 

Voor wie gelden deze

Alle hiervoor afgesproken diensten en afgenomen producten vallen onder de Algemene Voorwaarden vanuit VBO.
Door gebruik te maken van de website en de diensten van Vakantiehuiswinkel.nl aanvaart u gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Onder “Gebruikers” wordt verstaan alle natuurlijke personen en rechtspersonen die de website bezoeken, op Vakantiehuiswinkel.nl inloggen, en/of de op de website verstrekte informatie gebruiken, delen en/of informatie plaatsen. Vakantiehuiswinkel.nl zal de Algemene Voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De Algemene Voorwaarden zijn ook beschikbaar op Vakantiehuiswinkel.nl en gedeponeerd bij de K.V.K.. De bovenstaande definities worden in deze Algemene Voorwaarden zowel in enkelvoud als in meervoud gehanteerd.

Afbeelding vakantiewoning
Woningen

Wat biedt Vakantiehuiswinkel.nl

Vakantiehuiswinkel.nl biedt een online platform met alles over recreatiewoningen kopen/verkopen/verhuren, gratis adverteren en u helpen zoeken naar een passende recreatiewoning in met name Nederland. Daarnaast kunnen wij u tegen zeer scherpe tarieven actief helpen te verkopen of aan te kopen met makelaars gespecialiseerd in verkoop van recreatiewoningen.

Gebruik van onze website

U dient bij het gebruik de Nederlandse en andere van toepassing zijnde wet- of regelgeving in acht te nemen.​ Wij geven u ook geen toestemming voor de volgende zaken:​ pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud op onze site te plaatsen. Teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn te plaatsen. Ongevraagde reclame (spam) en foute of misleidende informatie te plaatsen. Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.
U mag ook geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.​ U mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor onze website is bedoeld. Indien u melding wilt maken van het feit dat een andere gebruiker de website misbruikt, kunt u een bericht sturen naar info@vakantiehuiswinkel.nl of rechtstreeks met ons bellen.​ Vakantiehuiswinkel.nl behoudt zich het recht voor de door u verstrekte informatie aan te passen of weg te laten, voordat deze kenbaar wordt gemaakt aan gebruikers en dus op onze website wordt gepubliceerd.

Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

Een account aanmaken

U dient minstens 18 jaar oud zijn om een account aan te mogen maken.
Graag de inloggegevens van uw account afschermen voor anderen in verband met prijsaanpassingen.
Zorg er alstublief voor dat uw wachtwoord strikt geheim blijft.
​Indien u denkt of weet dat uw account misbruikt wordt, meld dit dan zo snel mogelijk bij ons.
​U bent zelf verantwoordelijk voor alle geplaatste gegevens.
Ook bent u zelf verantwoordelijk voor de vertrouwelijke gegevens die u aan ons verstrekt.
​Wij zijn gerechtigd om naar eigen inzicht te bepalen of een account zal worden verstrekt.
​We hebben ook te allen tijde het recht om accounts, profielen, data en overige informatie aan te passen of te verwijderen.
Indien Vakantiehuiswinkel.nl van mening is dat gebruiker de wet of deze Algemene Voorwaarden overtreedt, kan Vakantiehuiswinkel.nl de gebruiker (deels) uitsluiten van de website.

Tarieven en condities

Alle prijzen gehanteerd door Vakantiehuiswinkel.nl zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
U betaalt nooit rechtstreeks aan derden, maar altijd via ons, zodat alle prijzen zoals genoemd 100% gehanteerd worden en u nooit voor verrassingen komt te staan. ​Betaling van onze factuur dient binnen 10 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Bij onze dienst “gratis adverteren” geldt dat u de woning direct bij verkoop van de website dient te verwijderen. Het normale tarief van €99,00 voor een jaarplaatsing brengen wij u niet in rekening. Wanneer u verzuimt het aanbod actueel te houden ontvangt u van ons alsnog de factuur voor een jaarplaatsing.

Algemene voorwaarden
Vakantiehuiswinkel voorwaarden

Algemene betalingsvoorwaarden

In geval van niet of niet-tijdige betaling is de gebruiker zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Gebruiker is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd was, de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand. Indien een gebruiker in verzuim is, proberen wij eerst samen tot oplossingen te komen; lukt dit niet, doordat bijvoorbeeld verschuldigde bedragen door Vakantiehuiswinkel.nl niet geïncasseerd kunnen worden, is Vakantiehuiswinkel.nl gerechtigd het account van de betreffende gebruiker op te heffen. Vakantiehuiswinkel.nl is bevoegd de tarieven te verhogen bij: Wettelijke prijsverhogingen, met name de BTW.

Aansprakelijkheid

Vakantiehuiswinkel.nl is geen partij bij de overeenkomsten die tussen u en de koper of verkoper tot stand komen en is dan ook niet verantwoordelijk voor de afspraken tussen u en de koper of verkoper.

Vakantiehuiswinkel.nl is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet en tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat.

Vakantiehuiswinkel.nl is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van de informatie op de website of die van:

  1. gelinkte websites; ook niet indien sprake is van onvolkomenheden;
  2. onjuistheden in de door ons beschikbaar gestelde informatie;
  3. Vakantiehuiswinkel.nl is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het vanwege andere redenen voor enige duur niet beschikbaar zijn van de website.

Vakantiehuiswinkel.nl neemt voor de beveiliging van gegevens van u en derden alle zorg in acht die in redelijkheid kan worden verwacht. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door ons betrachte zorg. Vakantiehuiswinkel.nl is daarnaast niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

Vakantiehuiswinkel en Recravas
Algemene voorwaarden

Ontevreden

Bij Vakantiehuiswinkel.nl ingediende vragen worden binnen een termijn van maximaal 5 werkdagen beantwoord. ​Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de kosten of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen 72 uur na plaatsing wordt gemeld, tenzij uit de aard van het probleem een ruimere termijn voortvloeit. Wanneer u besluit de overeenkomst met de makelaar op te zeggen kan dat op ieder willekeurig moment met in acht neming van de overeenkomst met de betreffende makelaar.
De ontbindingskosten zijn € 49,75 per elke maand die de recreatiewoning in de verkoop heeft gestaan. Daarnaast worden deze gemaximaliseerd, nooit hoger dan de afgesproken fee bij verkoop.

Onze samenwerkingen

Vakantiehuiswinkel.nl gaat, indien u dat wenst, bij de uitoefening van de diensten derden inschakelen. Gebruikmaking van de mogelijkheden die wij bieden impliceert dat u de eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden accepteert. Wij nemen de uiterste zorgvuldigheid in acht bij het inschakelen van derden. Vakantiehuiswinkel.nl is echter niet aansprakelijk voor het handelen dan wel de nalatigheid van deze ingeschakelde derden, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van Vakantiehuiswinkel.nl.

Ongeldigheid

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden in ‘gewone mensentaal’ volgens u niet klopt, blijven Vakantiehuiswinkel.nl en gebruiker gebonden aan de overige bepalingen van deze afspraken. Natuurlijk zullen wij direct de nietige dan wel onverbindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die wel bindend is en waarvan de strekking zoveel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het oogmerk van deze Algemene Voorwaarden.

Ongeldigheid
Ongeldigheid

Wijzigingen

Vakantiehuiswinkel.nl behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze Algemene Voorwaarden eenzijdig aan te passen, aan te vullen en/of te wijzigen, zonder de verplichting daar mededeling van te doen aan gebruikers. De meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden is te vinden op onze website, rechts onderaan. Door een bezoek aan onze website kunt u zich dus op de hoogte stellen van de afspraken die wij met elkaar maken.

Tenslotte

Wij vinden dat wij te allen tijde aanpassingen mogen doen aan het ontwerp of functionaliteit van de website van Vakantiehuiswinkel.nl, waaronder de hieraan ten grondslag liggende technische mechanismen, zonder u daarvan in kennis te stellen. ​Onze Algemene Voorwaarden gelden niet alleen voor Vakantiehuiswinkel.nl maar ook voor overige personen die zijn betrokken of betrokken zijn geweest bij het gebruikmaken van diensten of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid rust of zou kunnen rusten. Dit geldt tevens voor hun rechtsopvolgers onder algemene titel.

Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht. Alle geschillen tussen Vakantiehuiswinkel.nl en gebruikers zullen in eerste instantie worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van Rechtbank Oost-Brabant.